Правила оформлення бібліографічних списків


Правила оформлення бібліографічних списків

«Норми бібліографічного опису представляють собою, так би мовити, красу наукового етикету. 
Їх дотримання вказує на звичку до науки, а їх порушення виявляє вискочку і неука
і часто кидає ганебну тінь на роботу, здавалося б, пристойну на перший погляд…»
Умберто Еко
Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи. Він певною мірою є вираженням наукової етики та культури наукової праці.
Список використаної літератури відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури, дозволяє зробити висновок про ступінь фундаментальності проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні наукової роботи.
Будь-яка наукова робота супроводжується списком літератури, складати який необхідно за певними правилами.
Бібліографічний опис документів здійснюється за:
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Режим доступу: http://www.uabs.edu.ua/images/stories/hizhnyak/Vymogy oformlennya/gost_7.1-2006.pdf.
Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – Режим доступу: http://www.docme.ru/doc/85267/dstu-gost-7.80-2007-bіblіografіchnij-zapis.-zagolovok.
Правила описування архівних документів : ДСТУ 4331:2004. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/Zurnal/NO_BOOK/GOST/DSTU_4331_2004.pdf.
Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила: ГОСТ 7.12–93. – Режим доступа: http://www.gosthelp.ru/text/GOST71293SIBIDBibliografi.html.
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013. – Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/DSTU_3582_2013.pdf.
Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами : ДСТУ 7093:2009. – Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/gost/7112004.pdf.
Загальні правила
Об’єктами опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях.
Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ в цілому.
Опис документів здійснюється за титульним аркушем, титульним екраном, етикеткою, наклейкою тощо.
Мова бібліографічного опису, як правило, відповідає мові вихідних відомостей документів.
Бібліографічний опис складається за сучасною орфографією.
Числівники в описі, як правило, наводять так, як вони подані у джерелі інформації. Але римські цифри і числівники у словесній формі замінюють арабськими цифрами при позначенні кількості класів чи курсів навчальних закладів; порядкових номерів видання; дат виходу документа; номерів випусків багаточастинного документа.
При складанні бібліографічних списків до курсових, дипломних робіт, дисертацій після прізвища автора перед ініціалами кома не ставиться.
Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN), ціна, відомості про тираж при складанні бібліографічних списків також не вказуються.
 Опис джерел
Кожен запис про книгу чи статтю – це бібліографічний запис, що містить основні відомості:
  • прізвище автора, його ініціали;
  • назва твору (без лапок) та відомості про відповідальність;
  • вихідні дані: місце видання, видавництво, рік видання;
  • кількість сторінок.
Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.
У відомостях, що відносяться до назви, подають дані про кількість томів, які передбачені при створенні документа. Наприклад:
                                      : у 5 т.
                                      : в 6 т.
                                       : у 2 ч.
Зона видання містить інформацію про зміни і особливості видання по відношенню до інших видань того ж твору. Відомості про видання наводять у формулюваннях і послідовності, вказаних у джерелі інформації. Наприклад:
                                      – 2-ге вид.
                                      – Вид.  3-тє, без змін
                                      – 7-ме вид., допов. і перероб.
                                      – 11-те вид.
                                      – 5th ed.
                                      – 3., überarb. u. erw. Aufl.
Обов’язковим бібліографічним елементом опису є зазначення місця видання.
Прийняті скорочення:
                                        Київ
                                        Харків
                                        Чернівці
                                        Москва
                                        Санкт-Петербург.
Оформлення списку літератури:
Застосовується декілька способів угруповання матеріалу в списку літератури: алфавітний, систематичний, хронологічний, за главою роботи, в порядку цитування та згадки літератури в тексті.
Найбільш часто у наукових роботах використовується алфавітне групування – тобто коли бібліографічні записи розташовуються за алфавітом авторів та заголовків робіт (якщо автора не вказано, або авторів більше трьох):
  • розміщення бібліографічних записів при збігу першого слова назви – за алфавітом другого слова і т. д.;
  • розміщення праць одного автора – за алфавітом першого слова назви окремих творів;
  • розміщення праць авторів з однаковими прізвищами – за алфавітом ініціалів авторів;
  • при збігу прізвищ та ініціалів авторів – за алфавітом праць;
  • розміщення бібліографічних записів різними мовами:
– спочатку за зведеним українсько-російським алфавітом чи мовами з кириличним алфавітом;
– потім література іноземними мовами в порядку латинського алфавіту.
Систематичне розташування відомостей про документи застосовується для великих списків по комплексним темам. Документи розташовуються у відповідності з главами або розділами роботи. Всередині розділу записи подаються в алфавітному або хронологічному порядку. Відомості про документи загального характеру (покажчики, довідники або матеріали, що відносяться до теми  в цілому) для запобігання повторення доцільно виділити в окремий розділ.
Хронологічне розташування відомостей про документи застосовується в основному у дослідженнях історичного спрямування, присвячених розвитку науки, діяльності певної особи. Відомості розташовуються за роками публікацій, а у межах року – за алфавітом прізвищ авторів та назв книг.
Відомості про джерела нумеруються арабськими цифрами. Номер ставиться перед бібліографічним записом і відокремлюється від нього крапкою.
Зв'язок бібліографічного списку з текстом роботи здійснюється за номерами записів у списку літератури. Форма зв’язку записів з основним текстом – за номерами записів у списку. Такі номери розміщують у квадратних дужках. Цифри у них показують, під яким номером належить шукати у списку літератури потрібне джерело.
Бібліографічні списки містять описи використаних джерел і розміщуються в кінці роботи. Сторінки списку, як і інші сторінки тексту, нумеруються. Нумерація наскрізна, продовжує нумерацію сторінок тексту.
Використовується назва «Список літератури».
Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 дивіться на сайті Книжкової палати України
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"). – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf.
Приклади бібліографічних записів. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf. Приклади бібліографічного опису
 Книги
Однотомне видання
У випадках, коли документ має одного, двох, трьох авторів – у заголовку вказується прізвище тільки першого автора. За косою рисою в зоні назви та відомостей про відповідальність вказуються прізвища авторів з ініціалами (обов’язково повторюється прізвище першого автора, зазначеного у заголовку бібліографічного опису).
Один автор
Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія / С. В. Бобровник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрид. думка, 2011. – 383 с.
Рубаник В. Е. Государство, право и суд в Киевской Руси : историко-юридический очерк / В. Е. Рубаник. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 349 с. – (Теория и история государства и права).
Кус
 АОсновы маркетинга  / Альфред Кус ; перс немпод научред.: АФПавленкоВППилипчука. – Київ : КНЕУ, 1998. – 272 с.
Bashnyanyn G. I. Metrological economic systems: introduction into the general theory and methodology of formation of economic parameters / G. I. Bashnyanyn ; [ed. L. Kyryenko]. – Lviv : Publ. house of Lviv Commercial Acad., 2012. – 1149, [3] p. 
Два автори
Корнійчук ЛЯФутурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / ЛЯКорнійчукВОШевчук ; М-во освіти і наукимолоді та спорту УкраїниДВНЗ "Київнацеконун-т імВадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 70 с.
Базилевич ВДЕкономіст Іван Васильович Вернадський / ВДБазилевичВАКороткий. – Київ : Знання, 2012. – 59 с. – (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Економічна»). 
Три автори
Павленко АФМаркетингові комунікаціїсучасна теорія і практика : монографія  / АФПавленкоАВВойчакТОПримак ; Київнацеконун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 404 с.
Маслак ВОРинкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництватеоретичні та прикладні засади : монографія / Маслак Вадим ОлександровичМаслак Олександр ОлександровичЖежуха Володимир Йосипович ; НАН УкраїниІн-т регіондослідж. – Львів : Ін-т регіондослідж., 2010. – 202 с
Чотири і більше авторів
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко, Г. Т. Завіновська та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 711 с.
Орієнтири відродження гірничо-металургійного виробництва України : монографія / О. С. Поважний, Ф. Ю. Поклонський, М. О. Ільяшов, В. М. Ращупкіна ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Донбас, 2012. – 457 с.
Управління рекреаційними територіями : монографія / [О. М. Гаркуша, В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. Г. В’юн] ; Акад. екон. наук України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 235 с.
або
Управління рекреаційними територіями : монографія / [О. М. Гаркуша та [ін.] ; Акад. екон. наук України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 235 с.
Книги під назвою
Економічна теорія : підручник / за ред. В. М. Тарасевича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 779 с.
Регуляторна політика та дозвільна система в бізнесі : довід. підприємця / [упоряд. В. Веремчук та ін. ; наук. ред. О. Савчук та ін.] ; Ін-т аналізу держ. та регіон. політики, Волин. облдержадмін., Голов. упр. економіки Волин. обл. держадмін. – Луцьк : Гадяк Ж. В. : ІАДП, 2012. – 160 с.
Сторічний поступ. 1906-2006 / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [голов. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 273 с. 
Збірники наукових праць
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – 620 с.
Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи : зб. наук. праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європейських студій при НаУКМА ; [редкол.: Ю. М. Бажал та ін.]. – Київ : Пульсари, 2012. – 164 с. 

Матеріали конференцій, з’їздів
Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації : тези доп. наук.-практ. конф., 18 лютого 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 305 с.
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 76 наук. конф. студ. КНЕУ, 22-23 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2009. – 390 с.
Законодавчі та нормативні документи
Конституція України = Конституция Украины : [зі змін. та допов., внесеними Законом України від 1 лют. 2011 р. № 2952-VI]. – Харків : Фактор, 2011. – 118 с. – (Серія «Бібліотека законодавства»).
Закон України «Про вибори народних депутатів України» : за станом на 27 січ. 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2012. – 189 с.
Житловий кодекс України : станом на 1 верес. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Харків : Одіссей, 2011. – 71 с. – (Серія «Закони України»).
Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 2 груд. 2010 р. № 2755-VI : текст із змін. станом на 1 січ. 2012 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Укрправінформ, 2012. – 455 с.
Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк» : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лип. 2012 р. № 934 // Урядовий кур’єр. – 2012. – 31 жовт. – С. 13–15. – Дод.: Статут публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк».
Довідкові видання
Енциклопедії
Юридична енциклопедія : [в 6 т.]  / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) [та ін.]. – Київ : Юрид. думка, 2002.  – Т. 4. – 768 с.
Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 2005.  – Т. 1. – 688 с.
Словники
Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник : [близько 8000 понять і термінів] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Київ : Знання, 2007. –  1072 с.
Словник банківських термінів. Банківська справа : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Оксана Сліпушко, Геннадій Вознюк, Тамара Смовженко. – Київ : Аконіт, 2000. – 606 с. – (Нові словники).
Kraus K. Dictionary of economic terms / Kateryna Kraus, Natalia Kraus. – Poltava: Skytek, 2013. – 83 p.
Бібліографічні покажчики
Економічний олімп : лауреати Нобелівської премії з економіки 1969 – 2009 рр. : бібліогрпокажчик / ДВНЗ «Київнацеконун-т імВадима Гетьмана» ; уклад. Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко ; [наук. ред. Т. В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 219 с.
Нормативно-технічна документація
Стандарти
ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008. Система управління охороною праці. Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT). – Чинний від 2008-10-01. – Київ : Держстандарт України, 2008. – [22] с. – (Система стандартів безпеки праці). 
Неопубліковані документи
Звіт про науково-дослідну роботу
Розвиток наукового співробітництва НАН України з провідними зарубіжними науковим центрами та організаціями / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу і історії науки ім. Г. М. Дуброва ; керівник Онищенко Олексій Семенович, Маліцький Борис Антонович ; викон. : Маліцький Б. А., Онищенко О. С., Попик В. І. [та ін.]. – Київ, 2008. – 178 с. – ДР 0108U004050. – Інв. № ХХХХХХХ. 
Дисертації
Парасій-Вергуненко І. М.  Стратегічний аналіз в банках: методологія і практика : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Ірина Михайлівна Парасій-Вергуненко ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – 536 с.
Равікович І. Є. Маркетингова діяльність торговельно-посередницьких підприємств та оцінка її ефективності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ілля Євгенійович Равікович ; [наук. керівник В. П. Пилипчук] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – 181 с. 
Автореферати дисертацій
Шикова Л. В. Формування ефективного механізму корпоративного управління на металургійних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лілія Валеріївна Шикова ; [наук. керівник О. М. Анісімова] ; ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2013. – 20 с.
Усенко О. В. Державно-правове регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олена Володимирівна Усенко ; [наук. керівник Р. А. Калюжний] ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. 
Депоновані наукові праці
Кругла М. М. Особливості організації таобліку послуг з підготовки працівників автомобільних професій / М. М. Кругла ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2002. – 5 с. – Деп. у ДНТБ України 23.09.02, №125-Ук2002. – Укр. – Бібліогр.: 7 назв.
Ільїч Л. М. Формування і реалізація трудового потенціалу України в умовах демографічної кризи / Л. М. Ільїч ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – Київ, 2005. – 271 с. – Деп. у ДНТБ України 11.07.05, №43-Ук2005. – Укр. – Бібліогр.: 154 назв. 
Архівні документи
Киевский  коммерческий  институт // Державний архів м. Києва, ф. 153, оп. 8, од. зб. 129, арк. 145.
Докладная записка комиссии по организации кабинета товароведения; список книг и журналов, выделенных из фундаментальной библиотеки для кабинетов // Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 164,арк. 3–5 зв. 
Багатотомне видання
Документ в цілому
Юм Д. Сочинения : в 2 т. / Давид Юм ; пер. с англ. С. И. Церетели и др. ; вступ. ст. А. Ф. Грязнова. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Мысль, 1996. – Т. 1. – 733 с. ; Т. 2. – 799 с. 
Окремий том
Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : у 3 кн. / [уклад. В. А. Короткий]. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – 702 с. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : засн. у 1994 році).
або
Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 5, кн. 1 / ред. Т. Гунчак [та ін.]. – Київ : Дніпро,  2001. – 512 с.
Електронні ресурси
Локальний ресурс
Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) [Електронний ресурс] : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – 511 с.
Руденко Ю. М. Фінансові системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : практикум / Ю. М. Руденко, В. В. Токар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – 224 с. – Назва з титул. екрану.
Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – Електр. текст. дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні видання). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класса ; OC Windows 95/98/2000/NT ; дисковод CD-ROM ; Acrobat Reader 9 UKR.
Віддалений ресурс
Електронний архів (інституційний репозитарій) КНЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.kneu.edu.ua/ua/elektr_res/irkneu/. – Назва з екрану.
Статистичний щорічник за 2010 рік [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Київ : Август Трейд, 2011. – Режим доступу : http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk Ukrainy 2010.pdf– Назва з екрану.
Складові частини документів
На складову частину документа складається аналітичний опис. До складових частин документів належать: самостійний твір (стаття або інший матеріал) або частина твору (глава, розділ, параграф тощо), яка має самостійний заголовок. Для більш чіткого розмежування відомостей про складову частину документа і відомості про документ, де вона уміщена, існує знак приписної пунктуації – дві косі риси з інтервалом в один друкарський знак до і після знаку.
Стаття з книги
Базилевич В. Д. Бунге Микола Християнович / В. Д. Базилевич // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія :  у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.» ; за ред. Т. І. Єфименко. – Київ, 2010. – Т. 1. – С. 89–97.
Джонсон О. Дэвид Юм / Оливер Джонсон // Великие мыслители Запада : Главные идеи и сочинения более 100 выдающихся западных философов, естествоиспытателей и обществоведов, психологов, духовных писателей и богословов / под ред. Я. Мак-Грила ; пер. с англ. В. Федорина. – Москва : КРОН-ПРЕСС, 1999. – С. 380–386. – (Академия).
Статті з енциклопедії чи словника
Багалей Дмитрий Иванович // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : ТЕРРА, 2006. – Т. 4. – С. 396.
Вирський Д. С. Банки  / Д. С. Вирський, В. О. Крот // Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.].  – Київ : Наук. думка, 2005. – Т. 1. – С. 178–179.
Стаття з періодичного, продовжуваного видання
Грига В. Ю. Особливості інноваційного розвитку країн СНД / В. Ю. Грига  // Проблеми науки. – 2012. – № 7. – С. 15–12.
Коваленко Т. О. Специфіка наукової комунікації в українському і польському формалізмі / Коваленко Т. О. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. – 2012. – Вип. 26, ч. 3. – С. 352–360.
Мартинюк І. В. Сучасні вимоги "перезавантаження" освітнього змісту підготовки економістів / І. В. Мартинюк, О. С. Радчук // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2013. – Квітень–травень (№ 8–10). – С. 6.
Семенов Г. А. Класифікація центрів фінансової відповідальності на підприємстві / Семенов Г. А. // Держава та регіони. СеріяЕкономіка та підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 276–278.
Kachaner N. What you can learn from family business / Nicolas Kachaner, George Stalk, Alain Bloch // Harvard Business Review. – 2012. – № 11. – P. 103–106.
Розділ, глава книги
Кондратюк К. Дослідження історії України першої половини ХХ століття / Костянтин Кондратюк, Олексій Сухий // Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914–2009 рр.) : навч. посібник / Костянтин Кондратюк, Олексій Сухий. – Львів, 2010. – Розд. 1. – С. 5–117.
Малый А. Введение в законодательство Европейского сообщества / А. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26.
Рецензії
Спирова Э. Этапы развития экономической теории / Эльвира Спирова // Вестник аналитики. – 2012. – № 2. – С. 154–157. – Рец. на кн.: Шумпетер Й. А. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса : [пер. с англ.] / Йозеф Шумпетер. – Москва : Изд-во Института Гайдара, 2011. – 413 с.
Список використаної літератури
1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). – На заміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; чинний з 2008–04–01.– Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ,  47 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
2. ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12.77 ; введ. 1995–07–01. – Москва : Госстандарт России, 1995. – 17 с. – (Межгосударственныйстандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
3. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80–2000, IDТ). Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. – Вперше ; введ. в дію від 2008–04–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІІ, ІІІ, 7 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
4. ГОСТ 7.822001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Введ. впервые, введ. 2002–07–01. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – 23 с. – (Межгосударственныйстандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
5. ДСТУ 3582–2013. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – На заміну ДСТУ 3582–2013 ; введ. в дію від 2014–01–01. – Київ : Держкомстандарт України, 2014. – 15 с. – (Національний стандарт України).
6. ДСТУ 4331:2004 (ISAD(G):1999, NEQ). Правила описування архівних документів. – Чинний від 2005–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – УІ, 16 с. – (Національний стандарт України).
7. ДСТУ 6095:2009 (ГОСТ 7.88–2003, MOD) Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій. – Чинний від 2009–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України,  2009. –  10 с. – (Національний стандарт України).
8. ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11–2004, MOD; ISO 832:1994, MOD) Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами. –  На заміну ГОСТ 7.11– 78 ; введ. в дію від 2010–04–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. –  VI, 82 с. – (Межгосударственный стандарт)(Національний стандарт України).
9. Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посібник / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; [наук. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ : НБУВ, 2007. – 116 с.


10.  Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". – Вид. 5-те, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 67 с.
11. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: Л. В. Вербицька, О. М. Устіннікова]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Кн. палата України, 2012. – 48 с.
12. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / [уклад. О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 2012. – 19 с. : табл.
13. Савина И. А. Библиографическое описание документа : учеб.-метод. рекомендации  / Инна Александровна Савина ; под  ред. Н. Б. Зиновьевой. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 272 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар